Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Desiree Jung begeleidingskunde-en massage is een éénmanszaak en wordt vertegenwoordigd door Mevr. D. Jung.

Bij het maken van een afspraak wordt er vanuit gegaan dat u kennis heeft genomen van onderstaande algemene voorwaarden en u hiermee akkoord gaat.

Voor alle diensten van Desiree Jung, geldt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de klant, dan wel opdrachtgever, voor zijn eigen persoonlijke en fysiek welzijn.

U bent als klant of opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die voor-en tijdens de sessie aan Desiree Jung wordt verstrekt. Op alleen deze wijze kan de sessie zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd worden.

Bij wijzigingen in de situatie van de klant is deze zelf verantwoordelijk dit door te geven.

Bij contra indicaties zoals voor massage te lezen op de website, maar ook bij psychische verwardheid-dan wel problemen gerelateerd aan middelengebruik, kan er geen sessie plaatsvinden.

Desiree Jung is het recht voorbehouden om bij vermoeden van bovenstaande of andere reden, de sessie niet door te laten gaan of voort te laten duren.

Voor wat betreft de massages, zijn zowel de klant als opdrachtnemer verantwoordelijk voor een goede hygiëne.

Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de sessie verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt, zie ook de privacyverklaring te vinden op de website.

Desiree Jung is niet bevoegd medische dan wel psychische diagnoses te stellen. Dit betekent dat ik u altijd adviseer contact op te nemen met de huisarts of specialist om fysieke en/of psychische klachten kenbaar te maken en via de reguliere gezondheidszorg te laten onderzoeken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het voortzetten van de medische behandeling, zorg of medicatie.

Desiree Jung aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de klant of opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Desiree Jung.

Desiree Jung kan geen belofte of garantie geven over de uitkomsten of resultaten van de sessie(s).

Desiree Jung kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten (schade of letsel) anders dan aantoonbare opzet of grove schuld.

Klant dan wel opdrachtgever zijn op de hoogte dat Desiree Jung geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het persoonlijk welzijn /gezondheid van de klant.

Wanneer een afspraak niet tijdig wordt afgezegd of zonder afmelding de klant niet aanwezig is, worden de kosten van een sessie in rekening gebracht bij de klant. Lees verder onder betalingsvoorwaarden.

Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is mogelijk na instemming van beide partijen en schriftelijk vastgelegd.

Indien een vast honorarium is overeengekomen en de wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Desiree Jung de klant  hierover tevoren inlichten.

Voor zover Auteurs,- merk,-modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Desiree Jung ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Desiree Jung houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De klant mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermeningvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidigen niet wijzigen of verwijderen.

Tijdens de sessie gaat de klant of opdrachtgever, automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die op de website van Desiree Jung in te lezen zijn www.desireejung.nl

Betalingsvoorwaarden

1.Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Desiree Jung  (opdrachtnemer) en klant/opdrachtgever (hieronder in algemeenheid genoemd de klant).

2.Offertes gemaakt de opdrachtnemer zijn vrijblijvend; zij zijn geldend gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Zolang DesireeJung onder de kleine ondernemers regeling (KOR) valt, zal zij geen BTW  in rekening brengen. Dit wordt genoteerd op de factuur

De offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie.

3.Betaling kan op de volgende manier plaatsvinden:

-contant

-via betalingsopdracht (tikkie)

-op factuurbasis

4.Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie geannuleerd worden per e-mail of telefonisch. Dit geldt ook als u onverhoopt ziek wordt. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de sessie is de opdrachtnemer, gerechtigd de gereserveerde tijd (of een gedeelte hiervan) aan de klant in rekening te brengen.

Binnen 24 uur annuleren van de afspraak zal 100% in rekening worden gebracht.

Tussen de 24-48 uur annuleren voor de afspraak zal 50% in rekening worden gebracht.

5.De door de opdrachtnemer aan de klant gedeclareerde kosten voor de afgenomen dienst, dienen door de klant binnen 21 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

6.Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de klant in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en kan Desiree Jung de dan geldende wettelijke rente per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom in rekening brengen, zolang de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.Bj niet-betaling binnen 21 dagen na factuurdatum kan Desiree Jung de klant een 1e betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van een betalingsherinnering kan een bedrag van € 15,- (administratie-en portokosten) aan de klant in rekening gebracht worden.

8.Bij niet-betaling van de rekening volgt een 2e herinnering. Deze is verhoogd met de wettelijk geldende rente, plus nogmaals € 15,- administratie-en portokosten.

9.Voldoet de klant binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen, dan is Desiree Jung, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

10.Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,-

 11.Bij betalingsachterstand is Desiree Jung gerechtigd verdere diensten op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

12.Voor workshops of bijeenkomsten gegeven aan groepen met meer dan 6 personen, geldt de volgende annuleringsregeling:

Inschrijving is geldig na inschrijving per mail door klant of opdrachtgever.

Tot 4 weken vooraf de workshop of bijeenkomst kan kosteloos worden geannuleerd.

Tot 2 weken vooraf aan de workshop of bijeenkomst is er een restitutie van 50%.

Bij annulering binnen 2 weken voorafgaande aan de workshop of  bijeenkomst, is er geen restitutie.

Het bedrag moet volgens de betalingsvoorwaarden beschreven bij punt 4,5,6 en 8 worden voldaan.

 Klachten

Op iedere overeenkomst tussen Desiree Jung en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Desiree Jung gevestigd is.